Informacja o danych osobowych dla gości hotelowych Hotelu Szyszko***

Informacja o danych osobowych dla gości hotelowych Hotelu Szyszko***

Kto jest administratorem danych osobowych gości/ klientów Hotelu Szyszko***?

Administratorem danych osobowych gości/ klientów Hotelu Szyszko*** jest Biuro-Usługowo Handlowe „Mirage” Mirosław Szyszko z siedzibą w Suwałkach przy ulicy Noniewicza 57, 16-400 Suwałki, wpisane do rejestru przedsiębiorców na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadające NIP 8440003389, adres korespondencyjny j.w., telefon 87 566 65 55.

Źródło pochodzenia danych osobowych gości/ klientów Hotelu Szyszko***?
Dane osobowe gości/ klientów zostały przekazane nam przez:

 1. jeden z niżej wymienionych podmiotów: Lemonpixel.pl Roman Korczyński, eTravel S.A., Booking.com B.V., Expedia, Inc., Grupa eholiday.pl Sp. z o.o., HRS - HOTEL RESERVATION SERVICE Robert Ragge GmbH, SZALLAS.HU LTD, TripAdvisor LLC, i/lub należących do nich podmiotów grupy kapitałowej oraz będących w ich posiadaniu stron internetowych umożliwiających dokonanie rezerwacji,
 2. podane zostały telefonicznie lub osobiście przez gości/ klientów,
 3. przesłane poprzez serwery właściciela usługi e-mail, gdzie za pośrednictwem wiadomości
  ze skrzynki e-mail dane przesłano na jeden z adresów poczty elektronicznej należących
  do Administratora.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych gości/ klientów Hotelu Szyszko***?

Celem, dla których Hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz innych świadczonych przez Hotel. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:

 1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzona przez gościa/ klienta lub obrona przed roszczeniami gościa/ klienta w stosunku do Hotelu,
 2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych.

W przypadku, gdy gość/ klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa/ klienta informacji marketingowych i ofert swoich produktów i usług.

Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe gości/ klientów gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa/ klienta pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz innych świadczonych przez Hotel.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa/ klienta wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa/ klienta.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa/ klienta przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. firmom świadczącym usługi IT hotelu,
 2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu,
 4. organom i służbom państwowym takim jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe:

 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz innych świadczonych przez Hotel Szyszko*** będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub gościa/ klienta, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe, tj. do momentu jej wycofania,
 3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 25 dni od dnia utrwalenia,
  a następnie zostaną trwale usunięte.

Jakie są prawa gościa/ klienta w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Każdy gość/ klient ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość/ klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto Hotel udostępnia adres recepcja@hotel-szyszko.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Każdy gość/ klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy hotel będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?
Hotel nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym czy ustawowym?
Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy świadczenia usług hotelarskich, gastronomicznych oraz innych świadczonych przez Hotel Szyszko***. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy świadczenia usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wszystkich pozostałych świadczonych przez Hotel.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?
Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Właściciel Hotelu Szyszko***

TOP