Regulamin

Regulamin – zasady rezerwacji w Hotelu Szyszko*** w Suwałkach

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres, warunki i zasady dokonywania, anulowania, zmiany i rozliczania rezerwacji w ramach świadczonych usług.
 2. Właścicielem hotelu jest Mirage Tomasz Szyszko, ul. Noniewicza 57, 16-400 Suwałki, NIP:8442285682, REGON:385116365.
 3. Hotel Szyszko*** wynajmuje pokoje w interwale doby hotelowej. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 12.00.
 4. W cenę każdego noclegu wliczone jest: śniadanie w formie bufetu szwedzkiego,  siłownia oraz parking. Na terenie obiektu można także korzystać z darmowego dostępu do Internetu (WI-FI).
 5. Goście w ramach aktualnych promocji mogą otrzymać zniżki/benefity/rabaty na usługi, które są opisane na podstronie promocji na stronie www.hotel-szyszko.pl.
 6. Cena usług dla grup zorganizowanych jest każdorazowo ustalana indywidualnie
  z kierownikiem recepcji hotelu.
 7. Chęć przedłużenia pobytu, Gość zgłasza w recepcji osobiście, telefonicznie lub mailowo. Realizacja tego zgłoszenia możliwa jest w przypadku dostępności pokoi.
 8. Warunki anulowania rezerwacji określa wybrana oferta lub cennik.
 9. Klient oświadcza, iż zgodnie z  zasadami rezerwacji zgadza się na warunki
  jej anulowania, w przypadku wyboru karty płatniczej wyraża zgodę na preautoryzację.
 10. W przypadku rezerwacji telefonicznych, w dniu planowanego przyjazdu Gość otrzyma smsa z recepcji z prośbą o potwierdzenie przybycia. W przypadku braku odpowiedzi, Hotel zastrzega sobie prawo do jej anulowania.
 11. Dodatkowe informacje: Pobyt dzieci do lat 4 – bezpłatnie w łóżku rodzica lub w łóżeczku turystycznym; opłata za śniadanie jest określona w cenniku danej oferty;  pobyt dzieci w wieku od 4 do 12 lat – 100 zł/dobę. 
 12. Opłata za zwierzę 100 zł/dobę. Zasadniczym warunkiem przyjęcia czworonoga jest zgłoszenie zwierzęcia podczas rezerwacji, a po przybyciu do hotelu posiadanie ważnej książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami i poświadczeniem odrobaczenia.
 13. Szczegółowy cennik pozostałych usług Centrum SPA oraz Restauracji dostępny jest na stronie www.hotel-szyszko.pl 
 14. Informujemy, że w weekendy mogą odbywać się wydarzenia okolicznościowe.

Rezerwacje on-line

 1. Proces rezerwacji:

Rezerwacji on-line usług hotelowych dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, polegających na wypełnieniu „Formularza rezerwacyjnego” (dalej Formularz).  

Gość dokonujący rezerwacji usług hotelowych jest zobowiązany do podania w Formularzu poprawnych danych, ilości osób z podziałem na osoby dorosłe i dzieci, dokonania wyboru oferty cenowej zgodnie z którymi zostanie przygotowana rezerwacja wraz z kalkulacją kosztów. Gość zobowiązany jest podać w Formularzu następujące dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego oraz złożyć oświadczenie, że zapoznał się z warunkami rezerwacji określonymi w Regulaminie i je akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca. Rezerwacji usług hotelowych dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku „Zatwierdź rezerwację”.

Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z powyższą informacją, automatycznie i niezwłocznie na adres e-mail Gościa, Hotel wysyła potwierdzenie rezerwacji, w której potwierdza warunki złożonej oferty cenowej, numer rezerwacji, nazwisko i imię osoby, która dokonała rezerwacji, długość pobytu, ilość pokoi, nazwę oferty, wartość pobytu oraz warunki płatności.

Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Gościa w Formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Gość.

Ceny przedstawione w systemie stanowią iloczyn ceny za pokój oraz ilości nocy, liczby osób korzystających z usługi hotelowej i zawierają podatek VAT. Jeśli wybrana oferta obejmuje inne dodatkowe usługi wyszczególnione w opisie oferty, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi nieobjęte zamówieniem należność musi zostać uregulowana w hotelu przez Gościa.

Rezerwacji dokonuje się na osobę, której dane są ujęte w Formularzu.

Ostatnim etapem kończącym proces rezerwacji jest przekierowanie na stronę umożliwiającą dokonanie płatności kartą kredytową bądź przelewem bankowym.

Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku w wysokości 100% kosztów pobytu na konto bankowe Hotelu Szyszko***. Brak wpłaty spowoduje anulowanie rezerwacji.

W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować
się z recepcją Hotelu Szyszko*** telefonicznie 87 565 46 46, 504 467 467 lub mailowo e-mail: recepcja@hotel-szyszko.pl.

Hotel zwróci Gościowi wpłacony zadatek, w przypadku spełnienia warunków danej oferty, poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy, z którego Gość dokonał wpłaty zadatku, w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnej anulacji z potwierdzeniem numeru konta, na które ma nastąpić zwrot.

Hotel zwróci Gościowi wpłacony kartą zadatek, w przypadku spełnienia warunków danej oferty, w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnej anulacji. Zwrot zostanie przekazany na kartę, z której była dokonywana płatność za pomocą „Formularza zwrotów” płatności kartą. 

W przypadku anulowania rezerwacji po terminie wskazanym powyżej lub w przypadku nie pojawienia się Gościa w Hotelu w terminie rozpoczynającym pobyt zadatek nie podlega zwrotowi.  

Skrócenie pobytu w Hotelu Szyszko*** jest traktowane jak rezygnacja po terminie określonym powyżej i wiąże się z koniecznością uregulowania zobowiązania wynikającego ze złożonej rezerwacji.

Walutą płatniczą w Hotelu jest złoty polski (PLN).

 • Dokonywanie płatności

Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji online lub dokonywane później na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji wysłanym na adres e-mail osoby dokonującej rezerwacji.

Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną, wyłącznie po wpłaceniu zadatku w wysokości 100% kosztów pobytu.

Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych.

Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych Przelewy 24.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 • Reklamacje

Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania usług, jak i innych kwestii związanych z usługami należy zgłosić w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres recepcja@hotel-szyszko.pl lub w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres: Hotel Szyszko***, ul. Innowacyjna 3, 16-400 Suwałki.

Hotel Szyszko*** zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, nie dłużej jednak niż do 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

Każda reklamacja winna zawierać szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia, dane Gościa, którego dotyczyła sytuacja oraz oczekiwania Gościa w kwestii rozpatrzenia reklamacji.

       PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest MIRAGE Tomasz Szyszko, ul. Noniewicza 57, 16-400 Suwałki.

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński ul. Młyńska 12A, 58-570 Jelenia Góra nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo
  do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.
  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości
  na adres e-mail: marketing@hotel-szyszko.pl.
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy
  i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesor – może być nim osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka organizacyjna lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora, w tym także właściciel serwera z kopią zapasową programu hotelowego oraz właściciel oprogramowania hotelowego) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak: systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji niezbędne w procesie realizacji rezerwacji lub innej usługi.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje
  w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach
  i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa,
  w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
  i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
   
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany jest do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu
w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego na treść Regulaminu;
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;