Bony upominkowe

Prezent dla Bliskiej Ci osoby

Zastanawiasz się nad prezentem?

Skorzystaj z naszej oferty - zakup bon upominkowy i zrób prezent bliskiej Ci osobie

5Bony upominkowe na każdą okazję!

Urodziny, imieniny, rocznica, inne wydarzenie? Poszukujesz opcji na prezent dla bliskiej Ci osoby i nie wiesz jaki prezent będzie odpowiedni? Podaruj najbliższym relaksacyjny masaż, możliwość skorzystania z siłowni. Pozwól na fantastyczny relaks w Centrum SPA lub regionalny, pyszny posiłek w restauracji Hotelu Szyszko***. Proponujemy zakup bonów upominkowych na wszystkie usługi Hotelu Szyszko***:

 • Bon za 100 zł = 100 zł do wykorzystania,
 • Bon za 150 zł = 150 zł do wykorzystania,
 • Bon za 200 zł = 200 zł do wykorzystania.

Zasady nabycia oraz wykorzystania bonów upominkowych

 1. Bony upominkowe można nabyć w Recepcji Hotelu Szyszko ***.
 2. Bony ważne są przez 3 miesiące od daty zakupu.
 3. Bon uprawnia do skorzystania ze wszystkich usług Hotelu Szyszko*** (noclegi, konsumpcję, usługi SPA, siłownię, masaże) z wyłączeniem pakietów SPA. Kwota zrealizowanych usług będzie odliczana od wartości bonu upominkowego.
 4. Jeśli osoba korzystająca z bonu nie wykorzysta kwoty przed upływem 3 miesięcy od daty zakupu, niewykorzystana kwota nie podlega zwrotowi.
 5. Jeśli osoba korzystająca przekroczy kwotę bonu upominkowego, zobowiązana będzie do uregulowania różnicy w Recepcji Hotelu.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERÓW I BONÓW

ZASADY OGÓLNE

 1. Wystawcą voucherów i bonów jest Mirage Tomasz Szyszko, ul.Noniewicza 57, 16-400 Suwałki, (Hotel Szyszko*** , ul.Innowacyjna 3, 16-400 Suwałki), NIP:8442285682
 2. Nabywcą jest osoba fizyczna lub prawna nabywająca od Wystawcy voucher lub bon.
 3. Posiadaczem jest osoba, która otrzymała voucher/bon i jest uprawniona do jego realizacji.
 4. Nabywca ma prawo przekazać voucher lub bon wybranej przez siebie osobie (Posiadaczowi).
 5. Wystawca posiada w ofercie następujące rodzaje voucherów:

- voucher na  wybrany  pakiet SPA, zabiegi w Gabinecie Masażu, pobyty w Strefie SPA, pozostałe usługi oferowane przez Hotel Szyszko***

     6. Każdy z voucherów oraz bonów posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny.

 1. Wszystkie vouchery oraz bony są ewidencjonowane przez Wystawcę.
 2. Termin ważności znajduje się na voucherze oraz bonie. Data ważności vouchera i bonu nie podlega przedłużeniu
 3. W przypadku voucherów zakupionych na Pakiety SPA/ zabiegi/pobyt w strefie mokrej, nie ma możliwości zamiany poszczególnych usług  na inne.
 4. W przypadku gdy Posiadacz vouchera nie chce skorzystać z usług, które są oferowane w ramach danego vouchera, Wystawca nie rekompensuje takiej decyzji w żaden sposób.
 5. Wystawca vouchera nie odpowiada za zgubienie lub zniszczenie vouchera lub bonu.
 6. Warunkiem realizacji usług jest okazanie vouchera lub bonu przed wykonaniem usługi w recepcji Hotelu Szyszko***.

REALIZACJA VOUCHERÓW

 1. Voucher jest ważny przez okres trzech miesięcy od daty zakupu. Data ważności jest umieszczona na każdym voucherze.
 2. Wykorzystanie vouchera musi być poprzedzone wcześniejszą rezerwacją terminu wizyty. Rezerwacji można dokonać telefonicznie kontaktując się z recepcją Hotelu pod numerem +48 87 565 46 46 lub +48 504 467 467, oraz drogą mailową recepcja@hotel-szyszko.pl
 3. Niestawienie się na zarezerwowany zabieg w ramach posiadanego vouchera, skutkuje utratą ważności vouchera.
 4. Voucher musi być wykorzystany jednorazowo.
 5. Zarezerwowany termin realizacji w ramach obowiązującego vouchera może być zmieniony minimum na 3 dni przed umówioną wizytą, jeden raz i musi się mieścić w terminie ważności vouchera.
 6. Voucher nie może być zamieniany, ani w całości ani w części, na gotówkę.
 7. Jeżeli posiadacz vouchera chce skorzystać z dodatkowych usług nie objętych voucherem, zobowiązany jest do zapłaty za te usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. Wystawca ma prawo odmówić realizacji vouchera w następujących przypadkach:

- upływ terminu ważności,

- nie dokonano uprzedniej rezerwacji terminu realizacji.

REALIZACJA BONÓW

 1. Bon jest ważny przez okres trzech miesięcy od daty zakupu. Data ważności jest umieszczona na każdym bonie.
 2. Wykorzystanie bonu musi być poprzedzone wcześniejszą rezerwacją terminu wizyty. Rezerwacji można dokonać telefonicznie kontaktując się z recepcją Hotelu pod numerem +48 87 565 46 46 lub +48 504 467 467, oraz drogą mailową recepcja@hotel-szyszko.pl
 3. Niestawienie się na zarezerwowany zabieg w ramach posiadanego bonu, skutkuje utratą ważności bonu.
 4. Realizacja bonu odbywa się na ogólnych zasadach obowiązujących przy sprzedaży danego rodzaju usługi, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu realizacji.
 5. Bony można realizować na wszystkie usługi oferowane przez Hotel Szyszko*** poza znajdującymi się w ofercie SPA promocyjnymi Pakietami.
 6. Nie ma obowiązku wykorzystania bonu jednorazowo.
 7. W przypadku, gdy usługa jest niższej wartości niż środki pozostałe do wykorzystania w ramach bonu, Posiadaczowi bonu nie należy się zwrot kwoty stanowiącej równowartość różnicy między wartością usługi a wartością bonu.
 8. Jeśli wartość usługi jest wyższa od środków pozostałych do wykorzystania w ramach bonu, Posiadacz bonu zobowiązany jest dopłacić różnicę między wartością usługi a środkami do wykorzystania w ramach bonu.
 9. Wystawca ma prawo odmówić realizacji bonu w następujących przypadkach:

- upływ terminu ważności bonu,

- nie dokonano uprzedniej rezerwacji terminu realizacji.

REKLAMACJE

 1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje każdemu Nabywcy/Posiadaczowi, w terminie 14 dni od daty wykonania usługi. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres Wystawcy: Hotel Szyszko***, ul.Innowacyjna 3, 16-400 Suwałki, lub drogą mailową na adres recepcja@hotel-szyszko.pl . Wystawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres email, czytelny podpis Nabywcy, jak również dokładny opis, powód reklamacji oraz oczekiwania Nabywcy/Posiadacza. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

ROZLICZANIE

 1. Płatności za zakupiony voucher można dokonać osobiście w recepcji Hotelu Szyszko kartą lub gotówką, przelewem na uprzednio wskazany przez Wystawcę rachunek bankowy. Zamówienie i płatność jest też możliwa online na stronie internetowej www.hotel-szyszko.pl

- potwierdzeniem dokonania zakupu jest paragon lub faktura.

 1. Płatności za zakupiony bon można dokonać przelewem na uprzednio wskazany przez Wystawcę rachunek bankowy lub osobiście w recepcji Hotelu Szyszko kartą lub gotówką.

- potwierdzeniem dokonania zakupu jest w przypadku płatności kartą, potwierdzenie z terminala, w przypadku płatności gotówką dowód wpłaty KP.

- w przypadku bonów paragon jest wystawiany po każdej zrealizowanej usłudze w ramach kwoty bonu.

 1. W momencie dokonania zapłaty za voucher lub bon, Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go w całości oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Mirage Tomasz Szyszko z siedzibą w Suwałkach przy ulicy Noniewicza 57, 16-400 Suwałki, wpisana do rejestru przedsiębiorców na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP 8442285682, adres korespondencyjny j.w., adres email biuro@mirage.net.pl, telefon +48 87 566 65 55.
 2. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem sprzedaży vouchera i bonu, a odmowa podania ich uniemożliwi dokonanie sprzedaży i realizacji voucher/bonu. Dane przetwarzane będą w celu realizacji vouchera/bonu oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

3.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.

4.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów  innych osób fizycznych.

 1. Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

-firmom świadczącym usługi IT hotelu,

- firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

- firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu,

- organom i służbom państwowym takim jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnione na podstawie właściwych przepisów do uzyskania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.

 1. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.

7.Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu, który udostępnia adres mailowy recepcja@hotel-szyszko.pl , za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

 1. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.Hotel nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

Te oferty mogą Cię zainteresować

Catering Wielkanocny

12 lutego 2024 By Piotr Wasilewski in Oferty specjalne, Wyróżnione

Kobiety w SPA

10 lutego 2022 By grzegorz in Oferty specjalne, Pakiety, SPA, Wyróżnione
TOP });